Krakowskie Biuro Festiwalowe
O nas / Statut
 
Statut

STATUT

Krakowskiego Biura Festiwalowego

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Krakowskie Biuro Festiwalowe działa na podstawie:

1) Ustawy  z dnia  25 października  1991 r.  o  organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm);

3) Uchwały  Rady  Miasta  Krakowa  Nr  LXIX/681/97  z dnia  15 stycznia  1997 r.  w sprawie  utworzenia gminnej instytucji kultury: Krakowskie Biuro Festiwalowe (z późn. zm.).

§ 2. 1. Krakowskie  Biuro  Festiwalowe  (zwane  dalej  „Biurem”)  jest  miejską  instytucją  kultury, wyodrębnioną  pod  względem  prawnym  i ekonomiczno-finansowym,  nadzorowaną  przez  organizatora, którym jest Gmina Miejska Kraków (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Biuro  jest  wpisane  do  Rejestru  Instytucji  Kultury  prowadzonego  przez  Gminę  Miejską  Kraków w Księdze Rejestrowej nr III/4, nr wpisu 19 i posiada osobowość prawną.

3. Biuro  prowadzi  działalność  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  i poza  granicami  kraju,  a jego siedzibą jest Miasto Kraków.

4. Biuro  używa  pieczęci  podłużnej  zawierającej  w swej  treści:  nazwę  instytucji  w pełnym  brzmieniu, adres, numer telefonu/faksu.

Rozdział II.

Zakres działalności

§ 3. 1. Biuro  prowadzi  działalność  zgodną  ze  strategicznymi  celami  Gminy  Miejskiej  Kraków w  zakresie  tworzenia  zróżnicowanej,  oryginalnej,  interdyscyplinarnej,  kulturotwórczej i konkurencyjnej oferty odpowiadającej najnowszym trendom w kulturze.

2. Biuro  kontynuuje  tradycje  wywiedzione  z programu  Europejskiego  Miasta  Kultury Kraków  2000 poprzez  tworzenie  programów,  organizację  wydarzeń  kulturalnych,  zamówienia artystyczne,  koprodukcje  i produkcje  filmowe,  działalność  w zakresie  upowszechniania  i digitalizacji, promocji  i ochrony  dzieł  kultury,  popularyzację  dorobku  twórców,  a także  promocję  uniwersalnych wartości humanistycznych.

3. Działalność  Biura  prowadzona  jest  w zgodzie  z założeniami  polityki  kulturalnej,  promocyjnej i turystycznej  Miasta  Krakowa.  Odnosi  się  także  do  regionalnych,  krajowych  i międzynarodowych strategii dotyczących szeroko rozumianego sektora kultury.

4. Biuro  prowadzi  działalność  w kluczowych  obszarach  kultury,  takich  jak:  sztuka  najnowsza,  sztuka publiczna,  film  oraz  produkcja  filmowa,  edukacja  audiowizualna  i filmowa,  literatura  i promocja czytelnictwa,  media  i nowe  technologie,  działalność  wydawnicza  i promocyjna,  muzyka  i produkcja muzyczna,  święta  publiczne,  taniec,  teatr,  przemysły  kreatywne  (w  szczególności  design,  media  arts, moda,  projektowanie  graficzne,  gastronomia,  sztuka  publiczna),  przemysły  kultury,  przemysły  spotkań, przemysły czasu wolnego.

5. Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:

1) organizowanie  lub  współorganizowanie  imprez  i przedsięwzięć  artystycznych  i kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

2) integrowanie  różnorodnych  środowisk  artystyczno-kulturalnych  i podmiotów  działających  w sektorze kreatywnym poprzez budowanie sieci kontaktów;

3) badanie poszczególnych sektorów kultury i uczestnictwa w kulturze;

4) promowanie  kultury  jako  czynnika  kluczowego  dla  zrównoważonego  rozwoju  Miasta  Krakowa i przyczyniającego się do wzrostu jakości życia w mieście, a także uczestnictwa w kulturze;

5) wzmacnianie tożsamości kulturalnej Miasta Krakowa;

6) wytyczanie długoterminowych strategii rozwoju dla sektora kultury;

7) poszerzanie  kręgu  odbiorców,  a także  zapewnienie  równego  dostępu  do  kultury  w szczególności  dla osób  zagrożonych  wykluczeniem  z kultury  i edukacji  kulturalnej,  a także  dla  grup niedoreprezentowanych;

8) rewitalizacja  przestrzeni  miejskiej  i tkanki  społecznej  poprzez  inicjowanie  i wspieranie  działań o charakterze kulturalnym i prospołecznym;

9) wspieranie  lokalnych  artystów,  a szczególnie  debiutantów  w obszarze  całego  sektora  kultury i innowacji;

10) promowanie  wiedzy  na  temat  kultury  i sztuki  poprzez  współtworzenie  programów  edukacyjnych oraz edukację artystyczną i profesjonalną;

11) organizowanie  lub  współorganizowanie  konferencji,  szkoleń,  kongresów,  seminariów,  warsztatów i spotkań tematycznych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

12) podejmowanie  działań  na  rzecz  łączenia  kultury  z sektorem  innowacji  i sektorem  nowych technologii we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i jednostkami badawczymi;

13) wspieranie  innowacyjności  i kreatywności  poprzez  łączenie  działalności   kulturalnej  z szeroko rozumianymi   sektorami  biznesu,  turystyki,  nowych  technologii,  przemysłami  kreatywnymi,  nowymi mediami;

14) łączenie kultury z przemysłem spotkań;

15) łączenie  i sieciowanie  Miasta  Krakowa  w ramach  krajowych  oraz  międzynarodowych  inicjatyw kulturalnych,  federacji  i stowarzyszeń  z międzynarodowymi  projektami  strategicznymi  dla  rozwoju i promocji kultury Miasta Krakowa;

16) promowanie  różnorodności  kulturowej,  idei  równości,  społeczeństwa  otwartego,  wolności  słowa i wypowiedzi artystycznej oraz dostępu do kultury jako prawa podstawowego;

17) promowanie  wydarzeń  kulturalnych  o charakterze  proekologicznym  i promujących  postawy proekologiczne,  w duchu  odpowiedzialności  za  środowisko  naturalne  oraz  w celu  nieustannego podnoszenia jakości życia mieszkańców;

18) współpraca  z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi  w Polsce  i za  granicą  w zakresie tworzenia,  koprodukcji,  upowszechniania,  rozwoju,  promocji  i ochrony  kultury  oraz  dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Krakowa;

19) promowanie  czytelnictwa  i koordynacja  działań  związanych  z przyjętym  przez  Miasto  Kraków programem Kraków Miasto Literatury UNESCO;

20) prowadzenie i zarządzanie Siecią Informacji Miejskiej.

§ 4. 1. Biuro  może  prowadzić,  jako  dodatkową,  działalność  gospodarczą  według  zasad  określonych w obowiązujących przepisach.

2. Działalność,  o której  mowa  w ust. 1,  może  być  prowadzona  w zakresie:  realizacji  programów telewizyjnych,  radiowych,  internetowych;  impresariatu  artystycznego;  działalności  wydawniczej, poligraficznej,  fotograficznej,  fonograficznej,  filmowej,  plastycznej,  edukacyjnej,  promocyjnej, informacyjnej,  reklamowej,  konferencyjnej,  szkoleniowej,  edukacyjnej,  wystawienniczej,  targowej, gastronomicznej,  turystycznej;  najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych  lub  powierzchni  obiektów; sprzedaży i licencjonowania praw autorskich.

3. Biuro  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  również  w zakresie  wskazanym  w § 3,  na  zlecenie osób trzecich.

4. Środki  uzyskane  z działalności,  o której  mowa  w niniejszym  paragrafie,  zostaną  przeznaczone  na działalność statutową Biura.

Rozdział III.

Zarządzanie i organizacja

§ 5. 1. Biurem  kieruje  Dyrektor,  który  reprezentuje  instytucję  na  zewnątrz,  zarządza  nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Biura i ponosi odpowiedzialność za jego majątek.

3. Do zakresu działania Dyrektora Biura należy w szczególności:

1) organizowanie działalności Biura;

2) kierowanie sprawami wynikającymi z działalności podstawowej i administracyjnej Biura;

3) kształtowanie programu działalności Biura;

4) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi Biura;

5) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności Biura;

6) dobór  i wykorzystanie  kadr,  stwarzanie  warunków  do  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;

7) przedstawianie  Organizatorowi  i właściwym  instytucjom,  planów  i sprawozdań  rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;

8) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

9) sprawowanie kontroli zarządczej w Biurze.

4. Dyrektor  Biura  jest  upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań  oraz  wydatkowania  środków  do wysokości określonej w planie finansowym Biura.

§ 6. 1. Dyrektora  powołuje  i odwołuje  Prezydent  Miasta  Krakowa  w trybie  i na  zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Biurem przy pomocy pięciu zastępców.

3. Zastępców  Dyrektora  Biura  powołuje  i odwołuje  Dyrektor  Biura  po  uzyskaniu  zgody  Prezydenta Miasta Krakowa.

4. Organizator  może  powierzyć  zarządzanie  Biurem  osobie  fizycznej  lub  prawnej  na  podstawie umowy  o zarządzaniu  instytucją,  zawartej  zgodnie  z przepisami  ustawy  o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. 1. Dyrektor  może  kierować  Biurem  we  współpracy  z Radą  Programową,  zwaną  dalej  „Radą” – organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z planami rozwoju i działalności Biura.

2. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor Biura.

3. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.

4. W  posiedzeniach  Rady  mogą  uczestniczyć  przedstawiciele  Organizatora  oraz  osoby  zaproszone przez Radę.

5. Rada  działa  na  podstawie  uchwalonego  przez  nią  i zatwierdzonego  przez  Dyrektora  Biura regulaminu.

§ 8. Organizację  wewnętrzną  Biura  określa  regulamin  organizacyjny  nadawany  przez  Dyrektora Biura,  po  zasięgnięciu  opinii  Organizatora  oraz  opinii  działających  w Biurze  organizacji  związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział IV.

Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Nadzór nad gospodarką finansową Biura sprawuje Gmina Miejska Kraków.

2. Biuro  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podstawą  gospodarki  finansowej  Biura  jest  roczny  plan  finansowy  ustalony  przez  Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Biuro sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Roczne  sprawozdanie  finansowe  Biura,  sporządzane  zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zatwierdza Organizator.

6. Przy  zbywaniu  środków  trwałych  Biura  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1384).

§ 10. Źródłami finansowania Biura są:

1) przychody  z prowadzonej  działalności,  w tym  ze  sprzedaży  składników  majątku  ruchomego, przychody  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych,  dotacje  podmiotowe  i celowe  z budżetu państwa  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego,  środki  otrzymane  od  osób  fizycznych  i prawnych oraz z innych źródeł;

2) środki finansowe w formie dotacji od Organizatora, przekazywane jako:

a) dotacja  podmiotowa  na  dofinansowanie  działalności  bieżącej  w zakresie  realizowanych  zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;

b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
RSS
 

05 - 08 - 2020
Partnerstwo dla Muzyki 2.0 - wyniki czwartego naboru

Znamy wyniki zakończonego 30 lipca czwartego i zarazem przedostatniego naboru do programu „Partnerstwo dla Muzyki...
wiecej
 

05 - 08 - 2020
Zostań Beneficjentem Krakowskiego Salonu Sztuki

Rok 2020 na zawsze zapisze się w historii Krakowskiego Salonu Sztuki. Po raz pierwszy zostaliśmy zmuszeni do zmiany formuły.
wiecej
 

04 - 08 - 2020
Kraków w łacińskich sentencjach

Co to jest pitaval krakowski? Co mówią o naszym mieście łacińskie sentencje znajdujące się na licznych budynkach?...
wiecej
 

31 - 07 - 2020
Partnerstwo dla muzyki 2.0: koncertowy sierpień

Jak zwykle zapraszamy na stylistyczny rollercoaster: od klasyki przez jazz po rocka i techno. Wszystkie koncerty będą do...
wiecej
 

28 - 07 - 2020
Spacerem po Kawiarniach

Gdzie powstała pierwsza kawiarnia? Jak wyglądało religijne życie Żydów na krakowskim Kazimierzu? Co kryją w sobie...
wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Suempol
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Linkedin